Zarządzanie efektywnością procedur personalnych

 • Rozwój wiedzy na temat problematyki zarządzania rozwojem kadr.
 • Analiza przykładów rozwiązań używanych w firmach z polskiego rynku oraz uwarunkowania i konsekwencje stosowanych technik.
 • Pogłębienie rozumienia procedur stosowanych w planowaniu następstw w organizacji.
 • Dział HR jako funkcja biznesowa:
  • ocena efektywności działań biznesowych
  • typologia strategii w działach HR
  • zrównoważona karta wyników jako narzędzie wdrażania strategii
  • obraz działań HR we wskaźnikach ZKW
 • Koszty działań personalnych:
  • źródła informacji o potrzebach działań personalnych
  • koszty bezpośrednie i pośrednie działań – typowe metody zbierania informacji i szacowania wartości
  • koszty utraconych możliwości
  • bariery w identyfikacji faktycznych kosztów
  • budżetowe i pozabudżetowe wskaźniki kontrolujące koszty działań personalnych
 • Tworzenie planów monitorowania wskaźników:
  • ustalanie priorytetów strategicznych w organizacji
  • definiowanie celów działań
  • koszty zbierania danych a wartość pomiaru
 • Ocena efektów działań:
  • mierzalne a szacowalne cele działań
  • przegląd narzędzi pomiaru efektu działań w zależności od rodzaju strategii organizacji
  • monitorowanie efektu działania – sposoby pozyskiwania zaangażowania
  • metody mierzenia efektów oddziaływania w zrównoważonej karcie wyników
 • Metodyka budowania zrównoważonej karty wyników (ZKW):
  • funkcje ZKW
  • kolejność działań w zależności od celów wdrażania ZKW
  • założenia komunikowania w różnych podejściach do ZKW
  • konsekwencje różnych strategii dla zadań HR
 • Budowanie zrównoważonej karty wyników dla działu personalnego:
  • wewnętrzne i strategiczne cele procesu
  • etapy działania i ich uczestnicy
  • konstruowanie kontraktów pomiędzy aktorami
  • zgodność wskaźników biznesowych i personalnych
 • Monitorowanie wdrożenia strategii działu personalnego:
  • problem wdrażania – błąd strategii czy nieprawidłowość wdrożenia
  • zwiększanie efektywności działania mierzonego wskaźnikami – metodyka oceny
  • wskaźniki główne i pomocnicze
  • "błąd delty" – koncentracja na wskaźnikach działań a nie wyników
 • Warsztat własnych rozwiązań:
  • przykładowe rozwiązania problemu kart zrównoważonego rozwoju w polityce personalnej
  • analiza własnych narzędzi do zastosowania w ocenie efektywności

Proszę przysłać mi szczegółową ofertę na wybrane szkolenia

* - pola wymagane