Diagnoza potencjału pracowników

Kwestionariusz Człowiek w Pracy jest przeznaczony do pomiaru poczucia umiejscowienia kontroli odnoszącego się do pracy

Kwestionariusz Człowiek w Pracy jest przeznaczony do pomiaru poczucia umiejscowienia kontroli odnoszącego się do pracy

Kwestionariusz składa się z 60 pozycji w formie zdań twierdzących, badany udziela odpowiedzi  na czterostopniowej skali. Pozycje kwestionariusza tworzą dwie skale główne: Skala Kontrolna i skala Poczucia Umiejscowienia Kontroli. Ta ostatnia składa się dodatkowo z siedmiu podskal: trzech empirycznych - Poczucie Braku Skuteczności, Poczucie Zależność od Losu, Poczucie Zależności od Innych oraz czterech teoretycznych - Kontrola Osobista, Ideologia Kontroli, Sukcesy i Porażki.

więcej

PROKOS – profil kompetencji społecznych

PROKOS – profil kompetencji społecznych

PROKOS składa się z 60 pozycji diagnostycznych (dotyczących kompetencji społecznych) i 30 pozycji buforowych (dotyczących umiejętności niespołecznych). Wszystkie pozycje są określeniami czynności lub zadań. Forma pozycji wzorowana jest na kwestionariuszu KKS Anny Matczak, ale ich treść zmieniono tak, by uwzględniały sytuacje i działania typowe dla funkcjonowania społecznego osób dorosłych, zwłaszcza występujące w pracy zawodowej. Badany ocenia, na ile dobrze radzi sobie (lub radziłby sobie) z wymienionymi czynnościami czy zadaniami, posługując się czterostopniową skalą – od zdecydowanie dobrze poprzez raczej dobrze i raczej słabo do zdecydowanie źle. Pozycje diagnostyczne składają się na pięć skal, utworzonych na podstawie analizy czynnikowej.

więcej

CISS - Kwestionariusz do diagnozowania stylów radzenia sobie ze stresem

CISS - Kwestionariusz do diagnozowania stylów radzenia sobie ze stresem

CISS składa się z 48 stwierdzeń dotyczących różnych zachowań, jakie ludzie mogą podejmować w sytuacjach stresowych. Badany określa na 5-stopniowej skali częstotliwość, z jaką podejmuje dane działanie w sytuacjach trudnych, stresowych. Wyniki ujmowane są na trzech skalach: SSZ - styl skoncentrowany na zadaniu; SSE - styl skoncentrowany na emocjach; SSU - styl skoncentrowany na unikaniu. Ten ostatni styl może przyjmować dwie formy: ACZ - angażowanie się w czynności.

więcej

DINEMO - Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej

DINEMO - Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej

DINEMO składa się z 33 pozycji, zawierających opisy różnych sytuacji stanowiących źródła emocji. W odniesieniu do każdej sytuacji wymienione są cztery różne sposoby reagowania. Badany za każdym razem wybiera tę reakcję, która jest dla niego najbardziej typowa. Inwentarz pozwala na interpretację wyników w odniesieniu do dwóch skal czynnikowych oraz wyniku ogólnego. Skale wchodzące w skład DINEMO, to: INNI - zdolność do rozpoznawania, rozumienia i respektowania emocji innych ludzi, oraz JA - zdolność do uświadamiania sobie, rozumienia, respektowania i wyrażania własnych emocji.

więcej