Szkolenia dla HR

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi  w każdej organizacji ma strategiczne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania wszystkich jej szczebli oraz osiągania wyznaczonych celów. Jeszcze 15-20 lat temu działy HR kojarzone były jedynie z naliczaniem płac i dni urlopowych oraz innymi działaniami tylko administracyjnymi. W dzisiejszych czasach rola działów HR ma charakter znacznie bardziej strategiczny, ponieważ na konkurencyjność przedsiębiorstw mają wpływ kompetencje pracowników.

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi wyznacza standardy rekrutacji- zatrudnia odpowiednie osoby i w odpowiednim czasie, dba o rozwój pracowników, odpowiada za procesy szkoleniowe, motywuje do dalszej pracy.

Dział Personalny nie tylko wspiera całą organizację i stoi na straży jej procedur, ale też jest miejscem gdzie pracownicy mogą poznać możliwości rozwoju oraz przedstawić swoje oczekiwania. Jest ich partnerem i wykazuje indywidualne podejście do każdego pracownika. Stanowi więc funkcję pośrednika pomiędzy pracownikami a Zarządem.

Odpowiednie kompetencje oraz doświadczenie Działu Personalnego stanowią gwarancję realizacji celów organizacji.

Właściwe realizowanie zadań to wciąż duże wyzwanie dla managerów personalnych, dlatego też zespół naszych trenerów zaprojektował cykl szkoleń warsztatowych

Projekt ten adresowany jest wyłącznie do osób z wieloletnim stażem, które chciałyby nie tylko pogłębić wiedzę na temat wszystkich aspektów zarządzania zasobami ludzkimi oraz wymienić doświadczenia z innymi uczestnikami, ale również wypracować własne narzędzia zarządzania, niezbędne w codziennej praktyce.

Rekrutacja i adaptacja pracowników

Procesy rekrutacyjne w firmach często są bagatelizowane. Zdarza się że decyzje o przyjęciu nowego pracownika podejmowane są w oparciu o opinie znajomych bez wcześniejszego przeanalizowania jego kompetencji. poznaj szczegóły

Modele kompetencji oraz konstruowanie opisów stanowisk pracy

Model kompetencyjny – jest to zbiór kompetencji, które wynikają ze strategii, celów oraz wartości danej organizacji. Stanowią fundamentalne narzędzie do zarządzania wszystkimi obszarami HR poznaj szczegóły

Budowanie ścieżek karier i zarządzanie talentami

Budowanie ścieżek karier i zarządzanie talentami to podstawowe czynniki, które decydują o przyszłości danej organizacji. Aby w pełni wykorzystać potencjał swoich pracowników, konieczne jest zapewnienie możliwości rozwoju i samorealizacji poznaj szczegóły

Badanie potrzeb szkoleniowych (w tym licencjonowane narzędzia polskie i zagraniczne)

Badanie potrzeb szkoleniowych to strategia rozwojowa, której celem jest podniesienie kompetencji pracowników, tak by efektywniej realizować swoje zadania. poznaj szczegóły

Działania szkoleniowe i rozwojowe oraz ewaluacja i efektywność procesów szkoleniowych

Bardzo ważnym elementem zarządzania zasobami ludzkimi jest ciągłe podnoszenie kompetencji pracowników poprzez proces szkoleniowy, począwszy od identyfikacji potrzeb, konstrukcji programów szkoleniowych oraz organizację, realizację projektu i jego ewaluację. poznaj szczegóły

Ocena okresowa pracowników

Ocena okresowa jest metodą weryfikacji poziomu kompetencji pracownika w odniesieniu do stanowiska, które piastuje. Stanowi ważny element zarządzania zasobami ludzkimi, ponieważ na podstawie jej wyników, można określić które obszary działają na niskim lub optymalnym poziomie oraz pozwala w rzetelny sposób zweryfikować poziom kompetencji zespołu. poznaj szczegóły

Assessment i Development Center

Assessment Center/Development Center (AC/DC) stanowią wielowymiarową, obiektywną ocenę kompetencji pracowników, które są kluczowe na poszczególnych stanowiskach pracy.

poznaj szczegóły

Działania doradcze; coaching, mentoring, działania naprawcze (mediacje w zespole)

W sytuacji dużego wzrostu konkurencyjności poziom kompetencji pracowników oraz skutecznie prowadzone działania doradcze mają ogromny wpływ na efektywność całego zespołu oraz na stopień realizacji powierzonych poznaj szczegóły

Systemy motywowania pracowników

Znaczenie systemów motywowania w organizacji stało się bardzo ważnym elementem zarządzania zasobami ludzkimi. Aby taki system był efektywny musi on rzeczywiście przynosić pracownikom korzyści, aby zwiększyć swój wkład w rozwój przedsiębiorstwa. poznaj szczegóły

Outplacement

Jest to proces zwolnień powiązany z programem wsparcia dla pracowników poprzez takie działania jak: doradztwo zawodowe i psychologiczne dla pracowników oraz pomoc w znalezieniu nowej pracy. poznaj szczegóły

Nowe trendy HR

HR jako prosty dział wyspecjalizowany wyłącznie w czynnościach administracyjnych już dawno przestał istnieć. Jego miejsce zajął wyspecjalizowany strategicznie dział personalny, którego wiodącym celem jest tworzenie poznaj szczegóły