Badanie efektywności zajęć

W celu zbadania efektywności szkoleń, proponujemy zastosowanie wybranych poziomów oceny przydatności szkolenia.
Możemy ocenić przydatność szkolenia na czterech poziomach (wg D. Kirkpatrick'a):

 • Poziom reakcji
 • Poziom wyuczenia
 • Poziom transferu
 • Poziom efektów ogólno- organizacyjnych

Poziom reakcji

Stosowane narzędzia: Ankiety ewaluacyjne
Anonimowe ankiety przeprowadzane są na zakończenie szkolenia.
Pomiar będzie się odbywał zarówno metoda ilościową (pytania zamknięte i odpowiedzi w skali od 1 do 5), jak i jakościową (pytania otwarte).
Obszary, w których zostaną opracowane pytania dotyczyć będą:

 • Zawartości merytorycznej
 • Zgodności programu z oczekiwaniami i potrzebami grupy docelowej
 • Sposobu prowadzenia warsztatu
 • Narzędzi, materiałów i pomocy dydaktycznych

Rola pomiaru: Badanie efektywności na poziomie reakcji daje możliwość oceny przydatności szkolenia przez samych jego uczestników. Zadowolenie wynikające z osiągnięcia swoich celów powinno przekładać się na motywację do wdrażania nabytych umiejętności.

Poziom wyuczenia (nabytej wiedzy)

Stosowane narzędzia: Testy wiedzy i umiejętności przed i po działaniach szkoleniowych.
Pomiar efektywności procesu szkoleniowego dokonany przy pomocy testów będzie się odbywać poprzez porównanie wyników testów sprawdzających wiedzę i umiejętności, przeprowadzonych na początku szkolenia z testami przeprowadzonymi po zakończeniu całego programu szkoleniowego. Oba pomiary składać się będą z uzgodnionej liczby pytań otwartych i zamkniętych z zakresu materiału obejmującego całą zawartość merytoryczną szkolenia. Wyniki i różnica pomiaru przed i po procesie szkoleniowym będą przedstawione w formie raportu. Szczegółowa zawartość testów zostanie uzgodniona z Państwem na etapie przygotowania procesu.
Rola pomiaru: Badanie efektywności na poziomie wyuczenia daje możliwość sprawdzenia zmiany poziomu wiedzy, jaka zaszła w wyniku przeprowadzonego szkolenia.

Poziom transferu

Stosowane narzędzia: Wielokrotne obserwacje, nasłuchy (rozmów telefonicznych), Mystery Shopping.
Rola pomiaru: Badanie efektywności na poziomie transferu daje możliwość sprawdzenia, zaobserwowania zmiany zachowania, które było przedmiotem szkolenia zarówno w odniesieniu do standardowych sytuacji zawodowych, jak i umiejętność pracowników do przenoszenia na sytuacje niestandardowe.

Poziom rezultatów organizacyjnych

Stosowane narzędzia: Wskaźniki przestrzegania standardu (CSI), wskaźniki zadowolenia personelu (ESI), wzrost sprzedaży, wzrost produktywności, spadek rotacji.

Rola pomiaru: Badanie efektywności na poziomie rezultatów organizacyjnych pokazuje sensowność inwestycji. Mierzymy, bowiem wskaźniki wpływające na rynkowa pozycję organizacji, które zmieniły się pod wpływem wdrożonych przez uczestników umiejętności nabytych podczas szkolenia.

Czy szkolenie było opłacalne?

Odpowiedzią na to pytanie może być wskaźnik, który daje możliwość obliczenia zysku z inwestycji:

 • ROI (Return on Investment) -Zysk z inwestycji (szkolenia)
 • ROI (szkolenia)= zysk ze szkolenia / koszt szkolenia

Zysk ze szkolenia mierzymy np.:

 • przyrost sprzedaży w określonym przez firmę okresie
 • brak kosztów rotacji pracowników ( rekrutacji + szkolenia wstępnego + obniżonej efektywności)
 • wzrost produktywności - ilość oszczędzonych godzin w ciągu roku